Inger Bax
Persoonlijke Begeleiding

 

Inger Bax
Persoonlijke Begeleiding

 

Klachtenreglement

Inleiding

Wij, de maten en onderaannemers van de maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit, streven ernaar u de best passende zorg en kwaliteit van zorg te bieden.

Het kan voorkomen dat de zorg niet naar uw verwachtingen verloopt. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening bij één van onze zorgaanbieders, dan kunt u onze klachtenprocedure volgen.

In dit klachtenreglement leest u wat onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen wanneer u een klacht heeft.

 

Wat is een klacht?

Elk bericht waarin u aangeeft ontevreden te zijn over de gedragingen van een zorgaanbieder, medewerker of persoon werkzaam onder de vlag van maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit, zal door ons worden behandeld als een klacht. Een bericht kan mondeling, schriftelijk of digitale gegeven worden.  

Onder gedragingen vallen ook beslissingen in het zorgtraject die u aangaan en/of gevolgen van ondervindt.

Zorg van Zeeuwse Kwaliteit
Zorg van Zeeuwse Kwaliteit

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen, die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van zorgaanbieders onder de vlag van maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit, kan een klacht indienen.

 

Bij wie kan een klacht worden ingediend?

U kunt uw klacht kenbaar maken bij:

  • Iedere medewerker werkzaam bij zorgaanbieders onder de vlag van maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit.
  • De externe onafhankelijke vertrouwenspersoon.
  • De externe onafhankelijke klachtenfunctionaris.
  • De kwaliteitscoördinatoren van maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit.

 

Hoe wordt een klacht ingediend?

U kunt het klachtenformulier gebruiken en deze sturen naar de kwaliteitscoördinatoren of externe onafhankelijke vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris. Wij zullen u altijd vragen om te proberen de klacht samen op te lossen.

Een klacht is voor ons een moment om zaken die beter hadden gekund te onderkennen en met u samen op te lossen. Tevens willen we leren van wat er is gebeurt en ons verder te ontwikkelen.

U kunt er hierbij natuurlijk altijd voor kiezen om uzelf te laten vertegenwoordigen op welk moment dan ook in dit proces. 

U kunt op elk moment gewenst moment in de klachtenprocedure ervoor kiezen om u om uw klacht neer te leggen bij de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon waarbij de maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit is aangesloten.

Contactgegevens van zowel de kwaliteitscoördinatoren, als de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris en externe onafhankelijke vertrouwenspersoon zijn onderaan dit klachtenreglement te vinden

Vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris.

De maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit vind het belangrijk dat iedereen zich vrij voelt om zijn ontevredenheid over gedragingen of inhoud van de zorgverlening veilig te kunnen melden. Hiervoor heeft de maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit de diensten van Zorgbelang Brabant Zeeland ingekocht.

De externe onafhankelijke klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon zet zich in, om in onderling overleg tot een oplossing te komen waar betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Wanneer de klacht ontvangen is door de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon, wordt de klacht binnen maximaal 6 weken in behandeling genomen.

Mocht er meer tijd nodig zijn voor de behandeling van uw klacht, dan kan de termijn met maximaal vier weken verlengd worden. U zult hier schriftelijk over geïnformeerd worden.

 

Klachtafhandeling

Mocht er geen oplossing naar tevredenheid van partijen worden gevonden, bestaat de mogelijkheid om de zorg af te sluiten en met u te zoeken naar een vervangende zorgaanbieder binnen of buiten de maatschap Zorg van Zeeuwse Kwaliteit.

Wanneer een oplossing is gevonden waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden, dan zal deze oplossing worden beschreven op het klachtenformulier. Alle betrokkenen tekenen voor akkoord. Hiermee beschouwen wij  de klacht als afgehandeld.

Het klachtenformulier wordt uitsluitend bewaard voor kwaliteitsdoeleinden.

 

Contactgegevens

Zorgbelang Brabant Zeeland
W: www.zorgbelang-brabant.nl
E:   vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl
      klachtenfunctionaris@zorgbelang-zeeland.nl
T:   013-5942170

 

Kwaliteitscoördinatoren

E: info@zorgvanzeeuwsekwaliteit.nl
Mevrouw I. Bax
T: 06-81574404

De heer E. Roth
T: 06-42956840